Informace pro autory

Články do časopisu Radiation Protection Dosimetry

Pro zájemce je domluvena možnost publikace příspěvku (ve formě odborného článku) v časopise Radiation Protection Dosimetry (RPD). Pravidla pro psaní příspěvku do RPD naleznete v dokumentu. Články však v žádném případě nenahrávejte přes webové rozhraní časopisu RPD!!!

Organizace odevzdávání článků na XL. DRO:

  1. Prosíme autory, aby si pečlivě pročetli tyto pokyny.
  2. Hotový článek ve formátu MS Word nebo LaTex a zároveň vložený do template RPD (MS Word, resp. LaTeX) nejpozději dne 9. 11. 2018 zašlete e-mailem na adresu dro@dro2018.cz a do předmětu zprávy uveďte RPD. Články v žádném případě nenahrávejte přes webové rozhraní časopisu RPD!!!
  3. Články z ústního a plakátového sdělení budou mít v rámci šablony RPD nejvíce 4 strany, články vyzvaných řečníků 6 stran, nestanoví-li organizační výbor jinak formou osobní dohody. Jeden účastník konference smí publikovat nejvýše dva články.
  4. Všechny články budou tištěny v černobílé verzi. V této formě budou náklady na tisk hrazeny z účastnického poplatku konference. Pokud budou autoři trvat na barevném tisku, oznámí svůj požadavek organizačnímu výboru a dohodnou se na uhrazení poplatku 350 GBP/obrázek. Poplatek za stránku navíc činí 100 GPB/stránka.
  5. Každý článek projde běžným oponentním procesem, tj. bude hodnocen dvěma recenzenty. Recenzentní posudky budou autorům zasílány organizačním výborem průběžně a autoři po opravě obratem zašlou článek zpět.
  6. O definitivním přijetí článku budou autoři informováni po ukončení recenzentního řízení, tj. po odsouhlasení konečné verze článku recenzenty.
  7. Proběhne-li vše podle plánu, naše speciální číslo RPD bude v tisku v srpnu 2019.

Děkujeme Vám za spolupráci a doufáme, že vzájemnou spoluprací se nám podaří vytvořit speciální číslo RPD, které bude odborníky v radiační ochraně přijato s uznáním.