Soutěž ČSOZ, z.s.

Česká společnost ochrany před zářením, z.s.
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4, tel. 226 518 272

vyhlašuje

soutěž pro mladé pracovníky o nejlepší práci v oboru radiační ochrana


Podmínky soutěže:

 1. Věk prvního autora práce, člena ČSOZ, z.s., nepřekročí do konce r. 2018 35 let. Pokud je autorů více, je třeba, aby podíl prvního autora byl nejméně 50 %, což bude doloženo čestným prohlášením spoluautorů.
 2. Práce byla publikována nebo přijata k publikaci v renomovaném (referovaném) vědeckém časopise nebo v časopise recenzovaném, a to v období od 1. září 2017 do 1. září 2018 nebo byla v uvedeném období obhájena jako doktorská, diplomová nebo bakalářská práce. O přijetí k publikaci musí být podán hodnověrný doklad.
 3. Přihlášky do soutěže (kopie/text práce s průvodním dopisem, obsahujícím údaje o prvním autorovi) musí být doručeny do 9.9.2018 předsedovi ČSOZ, z.s., Ing. Davídkové (davidkova@ujf.cas.cz). Pokud se jedná o obhájené studentské práce, je třeba do 9.9.2016 doručit jejich elektronickou kopii, u disertačních prací stačí autoreferát.
 4. Odborná komise, jmenovaná výborem ČSOZ, z.s., zhodnotí Soutěžní práce a vybere vítěze. Vítězové soutěže obdrží finanční odměnu. Výsledky soutěže budou uveřejněny během konferenční večeře na XL. DRO.
                   Ing. Marie Davídková, CSc. 
předsedkyně ČSOZ, z.s.